Load New Pic

Says War.

There's no honorable way to kill, no gentle way to destroy. There is nothing good in war. Except its ending. (Abraham Lincoln)
Không có cách giết chóc vinh dự, không có cách tàn phá tử tế. Không có ǵ tốt trong chiến tranh. Ngoại trừ sự chấm dứt của nó.

Pic: Napalm Girl, famous photo of Nick-Ut (VN 1972).

ID: 39

Powered by: searchvn.net