ART OF HAPPINESS - NGHỆ THUẬT SỐNG HẠNH PHÚC

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions.”
Hạnh phúc không phải là thứ đă được làm sẵn. Nó đến từ hành động của bạn.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“Our ultimate aim in seeking more wealth is a sense of satisfaction, of happiness. But the very basis of seeking more is a feeling of not having enough, a feeling of discontentment. That feeling of discontentment, of wanting more and more and more, doesn’t arise from the inherent desirability of the objects we are seeking but rather from our own mental state.” (Dalai Lama, The Art of Happiness)

Mục tiêu cuối cùng của chúng ta trong việc t́m kiếm thêm của cải là có được cảm giác thỏa măn, hạnh phúc. Nhưng chính nền tảng của việc t́m kiếm thêm là một cảm giác không đủ, một cảm giác không hài ḷng. Cảm giác không hài ḷng, muốn có thêm đó, không phát sinh từ sự đáng mong muốn có sẵn nơi đối tượng chúng ta t́m kiếm mà là từ trạng thái tinh thần của chính chúng ta.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“Today there are societies that are very developed materially, yet among them there are many people who are not very happy. Just underneath the beautiful surface of affluence there is a kind of mental unrest, leading to frustration, unnecessary quarrels, reliance on drugs or alcohol, and in the worst case, suicide. So there is no guarantee that wealth alone can give you the joy or fulfillment that you are seeking.”

Ngày nay có những xă hội rất phát triển về vật chất, nhưng trong số đó có nhiều người không hạnh phúc lắm. Bên dưới cái bề mặt đẹp đẽ của sự phong phú giàu có, hiện diện một thứ bất ổn tinh thần, đưa đến sự thất vọng, bất ḥa không đáng có, sự dựa dầm vào ma túy hay rượu, và trong trường hợp xấu nhất là tự tử. V́ vậy, không có ǵ đảm bảo rằng chỉ với sự giàu có có thể mang đến cho bạn niềm vui hay sự thỏa măn mà bạn t́m kiếm.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“Once [our] basic needs are met (food, clothing, shelter, etc), the message is clear: we don’t need more money, we don’t need greater success or fame, we don’t need the perfect body or even the perfect mate – right now, at this very moment, we have a mind, which is all the basic equipment we need to achieve complete happiness.”

Một khi các nhu cầu cơ bản của chúng ta được đáp ứng (thực phẩm, quần áo, chỗ ở, v.v.), thông điệp rơ ràng: chúng ta không cần có thêm tiền, chúng ta không cần thành công hay danh tiếng lớn hơn, chúng ta không cần cơ thể hoàn hảo hoặc ngay cả người bạn đời hoàn hảo - ngay bây giờ, tại ngay thời điểm này, chúng ta có một cái tâm, đó là toàn thể thiết bị cơ bản mà chúng ta cần để có được sự hạnh phúc trọn vẹn.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“Unlike physical progress, which is subject to natural restrictions, the qualities of the mind can be developed limitlessly.”

Không giống như sự phát triển thể chất, tùy thuộc vào những giới hạn tự nhiên, những phẩm tánh của tâm có thể được phát triển không giới hạn.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“Our moment-to-moment happiness is largely determined by our outlook. In fact, whether we are feeling happy or unhappy at any given moment often has very little to do with our absolute conditions but, rather it is a function of how we perceive our situation, how satisfied we are with what we have.” (Dalai Lama, The Art of Happiness)

Hạnh phúc từng khoảnh khắc của chúng ta được quyết định phần lớn do cách nh́n của chúng ta. Trong thực tế, chúng ta cảm thấy hạnh phúc hay không hạnh phúc vào một thời điểm nào đó thường liên quan rất ít đến t́nh trạng như thực của chúng ta, mà đúng hơn đó là do cách chúng ta nhận thức t́nh trạng cuả chúng ta, cách chúng ta hài ḷng với những ǵ chúng ta có.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“I believe all suffering is caused by ignorance. People inflict pain on others in the selfish pursuit of their happiness or satisfaction. Yet true happiness comes from a sense of inner peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion and elimination of ignorance, selfishness and greed.” (Dalai Lama, The Art of Happiness)

Tôi tin rằng mọi đau khổ là do vô minh. Con người gây ra đau khổ cho người khác trong việc theo đuổi hạnh phúc hay sự thỏa măn môt cách ích kỷ. Tuy nhiên, hạnh phúc thật đến từ cảm giác b́nh an và hài ḷng nội tâm, phải đạt được qua việc trau dồi ḷng vị tha, t́nh thương và tâm từ bi, và loại trừ sự vô minh, ích kỷ và tham lam.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“When you think everything is someone else’s fault, you will suffer a lot. When you realize that everything springs only from yourself, you will learn both peace and joy.” (Dalai Lama, The Art of Happiness)

Khi nghĩ rằng mọi thứ đều là lỗi của người khác, bạn sẽ phải chịu đựng rất nhiều. Khi nhận ra rằng mọi thứ đều xuất phát từ chính ḿnh, bạn sẽ học được cả sự b́nh an và niềm vui.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“There is one aspect to our experience of suffering that is of vital importance. When you are aware of your pain and suffering, it helps you to develop your capacity for empathy, the capacity that allows you to relate to other people’s feelings and suffering. This enhances your capacity for compassion towards others. So as an aid in helping us connect with others, it can be seen as having value.” (Dalai Lama, The Art of Happiness)

Có một khía cạnh rất quan trọng với kinh nghiệm đau khổ của chúng ta. Nhận biết sự đau đớn và khổ sở của bản thân sẽ giúp phát triển khả năng thấu cảm, khả năng cho phép bạn kết nối với những cảm giác đau khổ của người khác. Điều này làm tăng khả năng từ bi đối với người khác. Do đó, là một phương tiện giúp chúng ta kết nối với những người khác, nó được coi là có giá trị.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“Hard times build determination and inner strength. Through them we can also come to appreciate the uselessness of anger. Instead of getting angry nurture a deep caring and respect for troublemakers because by creating such trying circumstances they provide us with invaluable opportunities to practice tolerance and patience.”

Những thời đểm khó khăn tạo dựng cho chúng ta sự quyết tâm và sức mạnh nội tâm. Qua chúng, chúng ta cũng có thể đánh giá sự vô ích của ḷng tức giận. Thay v́ tức giận, hăy nuôi dưỡng sự quan tâm và tôn trọng sâu sắc đến những người gây ra phiền toái, v́ khi tạo ra những t́nh huống khó khăn đó, họ đem đến cho chúng ta những cơ hội vô giá để thực hành ḷng khoan dung và nhẫn nhục.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

“I have found that the greatest degree of inner tranquility comes from the development of love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater is our own sense of well-being. Cultivating a close, warmhearted feeling for others automatically puts the mind at ease. It is the ultimate source of success in life.”

Tôi nhận thấy rằng mức độ yên tĩnh nội tâm lớn nhất đến từ sự phát triển ḷng từ bi. Càng quan tâm đến hạnh phúc của người khác, cảm giác hạnh phúc của chúng ta càng lớn. Rèn luyện một cảm giác gần gũi, ấm áp đến với người khác, tâm sẽ thanh thản một cách tự động. Đó là nguồn thành tựu lớn nhất của đời sống.

(Dalai Lama, The Art of Happiness)

oOo

"The purpose of our life needs to be positive. We weren't born with the purpose of causing trouble, harming others. For our life to be of value, I think we must develop basic good human qualities—warmth, kindness, compassion. Then our life becomes meaningful and more peaceful—happier.”

Mục đích đời sống của chúng ta cần tích cực. Chúng ta không được sinh ra với mục đích tạo rắc rối, làm hại người khác. Để đời sống của chúng ta có giá trị, tôi nghĩ chúng ta phải phát huy những phẩm tánh tốt đẹp căn bản của con người - sự ấm áp, ḷng tốt, tâm từ bi. Khi đó, đời sống của chúng ta trở nên có ư nghĩa và b́nh an hơn - hạnh phúc hơn.

(Dalai Lama XIV, quote from The Art of Happiness)

oOo

“Although you may not always be able to avoid difficult situations, you can modify the extent to which you can suffer by how you choose to respond to the situation.”

Mặc dù có thể không phải lúc nào bạn cũng tránh được những hoàn cảnh khó khăn, bạn có thể điều chỉnh mức độ mà bạn có thể phải chịu bằng việc chọn lựa cách ứng phó với hoàn cảnh.

(Dalai Lama XIV, quote from The Art of Happiness)

oOo

“When life becomes too complicated and we feel overwhelmed, it’s often useful just to stand back and remind ourselves of our overall purpose, our overall goal. When faced with a feeling of stagnation and confusion, it may be helpful to take an hour, an afternoon, or even several days to simply reflect on what it is that will truly bring us happiness, and then reset our priorities on the basis of that. This can put our life back in proper context, allow a fresh perspective, and enable us to see which direction to take.”

Khi cuộc sống trở nên quá phức tạp và chúng ta cảm thấy bị bao vậy, th́ nên lùi lại và nhắc nhở chúng ta về mục đích, mục tiêu tổng thể của chúng ta. Khi đối diện với cảm giác tŕ trệ và hổn độn, mơ hồ, nên để ra một giờ, một buổi chiều, hay thậm chí vài ngày chỉ để suy gẫm về điều ǵ thực sự đem lại hạnh phúc cho chúng ta, sau đó đặt ra lại những ưu tiên trên nền tảng đó. Việc này có thể đưa cuộc sống của chúng ta về lại với khung cảnh thích hợp, tầm nh́n được làm mới, và cho phép chúng ta nh́n thấy hướng đi.

(Dalai Lama XIV, quote from The Art of Happiness)

oOo

HAPPINESS AT WORK - HẠNH PHÚC TRONG CÔNG VIỆC

“We have the power to improve our work lives immeasurably through awareness, compassion, patience & ingenuity.”

Chúng ta có sức mạnh vô biên để cải thiện đời sống trong công việc của chúng ta qua nhận thức, t́nh thương, ḷng kiên nhẫn & sự khéo léo.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“It’s important to be aware of how multitasking can stimulate us into mindlessness, giving the illusion of productivity while stealing our focus and harming performance. “When you are walking, walk. When you are sitting, sit,” is ancient wisdom.”

Điều quan trọng là nhận thức được cách sự đa nhiệm có thể kích thích đưa chúng ta vào sự vô tâm, cho chúng ta ảo tưởng về năng suất, trong khi lấy đi sự tập trung của chúng ta và làm hại đến hiệu năng của chúng ta. 'Khi đang đi bộ, hăy đi bộ. Khi ngồi, hăy ngồi,' đó là trí tuệ của người xưa.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“When we bring deep awareness to whatever's bothering us, the same things might be happening, but we are able to relate to them differently.”

Khi có nhận thức sâu sắc về bất cứ điều ǵ quấy rầy chúng ta, những điều tương tự có thể xảy ra, tuy nhiên chúng ta có thể tiếp cận với chúng theo cách khác.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“In a situation of potential conflict, let compassion guide you.”

Trong t́nh trạng xung đột tiềm ẩn, hăy để ḷng từ bi hướng dẫn bạn.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“Being happy at work is possible for all of us, anytime & anywhere, with open eyes and a caring heart”

Tất cả chúng ta đều có thể có được hạnh phúc trong công việc, bất cứ lúc nào & bất cứ nơi đâu, với đôi mắt mở rộng và một trái tim biết quan tâm.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“Mindfulness helps us to set boundaries by revealing what makes us unhappy & what brings us peace.”

Chánh niệm giúp chúng ta thiết lập những giới hạn bằng cách hiển lộ cho chúng ta biết điều ǵ làm cho chúng ta không hạnh phúc và điều ǵ đem đến sự b́nh an cho chúng ta.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“Not everyone wants to take up meditation, but most people can feel an alignment with values like mutual respect, insightful investigation, listening to one another. Meditation is a way to help those values become real in day-to-day life, helping people to understand themselves more and more and have a way to not get lost in old patterns.”

Không phải ai cũng muốn thực hành việc tham thiền, nhưng hầu hết mọi người đều có thể cảm nhận sự kết nối với những giá trị như tôn trọng nhau, quán chiếu sâu xa, lắng nghe nhau. Tham thiền là một cách giúp cho những giá trị đó trở thành hiện thực trong cuộc sống hàng ngày, giúp con người ngày càng hiểu ḿnh hơn và có phương cách để không đánh mất ḿnh trong những dạng thức cũ.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“Meditation trains the mind the way physical exercise strengthens the body.”

Tham thiền rèn luyện tâm trí giống như tập thể dục rèn luyện cho cơ thể cường tráng.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

“Balance is the first pillar of happiness in the workplace, because without it, it’s hard to do a good job or enjoy our work. Without some breathing space in the face of constant demands, we won’t be creative, competent, or cheerful. We won’t get along well with others, take criticism without imploding, or control the level of our daily stress. Just as a solid building needs a foundation both level and strong, mindful balance provides the essential foundation we need if we want to weather the stresses of work and find a way to flourish.”

Cân bằng là trụ cột đầu tiên của hạnh phúc ở nơi làm việc, v́ nếu không có nó, thật khó để làm tốt công việc hoặc vui với công việc. Nếu không có một không gian để thở khi đối diện với những đ̣i hỏi liên tục, chúng ta sẽ không thể sáng tạo, có sức lực, hoặc vui vẻ. Chúng ta sẽ không ḥa hợp với người khác, nhận những lời phê b́nh mà không tức giân, hoặc kiểm soát mức độ căng thẳng hàng ngày của chúng ta. Giống như một ṭa nhà vững chắc cần một nền tảng cả thăng bằng và vững chắc, sự cân bằng có từ chánh niệm cung cấp nền tảng cần thiết mà chúng ta cần để vượt qua những căng thẳng của công việc và t́m cách phát triển.

(Sharon Salzberg, Real Happiness at Work: Meditations for Accomplishment, Achievement, and Peace)

oOo

LIFE - ĐỜI SỐNG

“Remember that not getting what you want is sometimes a wonderful stroke of luck.” (Dalai Lama)

Hăy nhớ, không đạt được những ǵ bạn muốn đôi khi lại là một sự may mắn tuyệt vời.


oOo

“There are always problems to face, but it makes a difference if our minds are calm.” (Dalai Lama)

Luôn luôn có những vấn đề phải đối mặt, nhưng điều đó tạo ra sự khác biệt nếu chúng ta giữ tâm trầm tĩnh.


oOo

“Silence is sometimes the best answer.” (Dalai Lama)

Im lặng đôi khi là câu trả lời tốt nhất.


oOo

“Optimism doesn’t mean that you are blind to the reality of the situation. It means that you remain motivated to seek a solution to whatever problems arise.” (Dalai Lama)

Lạc quan không có nghĩa là làm ngơ với thực tế của t́nh huống. Nó có nghĩa là bạn vẫn c̣n động năng để t́m một giải pháp cho bất kỳ vấn đề nào phát sinh.


oOo

“Our prime purpose in this life is to help others. And if you can’t help them, at least don’t hurt them.” (Dalai Lama)

Mục đích chính của chúng ta trong cuộc sống này là giúp đỡ người khác. Và nếu bạn không thể giúp họ, ít nhất đừng làm tổn thương họ.


oOo

“As you breathe in, cherish yourself. As you breathe out, cherish all beings.” (Dalai Lama)

Khi thở vào, hăy thương yêu chính ḿnh. Khi thở ra, hăy thương yêu tất cả chúng sinh.


oOo

“Through violence, you may ‘solve’ one problem, but you sow the seeds for another.” (Dalai Lama)

Bằng bạo lực, bạn có thể 'giải quyết' một vấn đề, nhưng bạn gieo những hạt giống cho vấn đề khác.


oOo

“People were created to be loved. Things were created to be used. The reason why the world is in chaos is because things are being loved and people are being used.” (Dalai Lama)

Con người sinh ra để được yêu thương. Đồ vật được tạo ra để sử dụng. Lư do thế giới đang hỗn loạn v́ đồ vật th́ được yêu thương và con người th́ bị sử dụng.


oOo

HEALTH - SỨC KHỎE

“There is no benefit in worrying whatsoever.” (Dalai Lama)

Không lợi ích ǵ trong việc lo lắng bất cứ điều ǵ.


oOo

“Happiness is the highest form of health.” (Dalai Lama)

Sống an vui là h́nh thức sức khỏe cao nhất.


oOo

“Compassion suits our physical condition, whereas anger, fear and distrust are harmful to our well-being. Therefore, just as we learn the importance of physical hygiene to physical health, to ensure healthy minds, we need to learn some kind of emotional hygiene.” (Dalai Lama)

Ḷng từ bi thích hợp cho điều kiện thể chất của chúng ta, trong khi ḷng sân giận, sợ hăi và tâm nghi ngờ làm tổn hại đến chất lượng sống của chúng ta. V́ vậy, giống như học về sự quan trọng của vệ sinh thể chất cho sức khỏe thể chất, để bảo đảm tâm trí được khỏe mạnh, chúng ta cần học một số loại vệ sinh về xúc cảm.


oOo

“Material development only gives us sensory pleasure, but to be lastingly happy we need to develop our minds. We need calm minds.” (Dalai Lama)

Phát triển vật chất chỉ đem đến cho chúng ta sự vui thú giác quan, nhưng để có hạnh phúc lâu dài, chúng ta cần phát triển về tâm. Chúng ta cần tâm an định.


oOo

“Calm mind brings inner strength and self-confidence, so that’s very important for good health.” (Dalai Lama)

Tâm an định đem đến sức mạnh nội tại và ḷng tự tin, điều đó rất quan trọng để có được sức khỏe tốt.


oOo

“The Dalai Lama, when asked what surprised him most about humanity, answered, ‘Man. Because he sacrifices his health in order to make money. Then he sacrifices money to recuperate his health. And then he is so anxious about the future that he does not enjoy the present; the result being that he does not live in the present or the future; he lives as if he is never going to die, and then dies having never really lived.” (Dalai Lama)

Khi được hỏi điều ǵ làm ngài ngạc nhiên nhất về loài người, đức Dalai Lama trả lời: 'Con người. V́ hy sinh sức khỏe của ḿnh để kiếm tiền. Sau đó, hy sinh tiền bạc để có lại sức khỏe. Và sau đó lo lắng quá nhiều về tương lai đến nỗi không vui hưởng hiện tại; kết quả là không sống trong hiện tại hay tương lai; sống như thể sẽ không bao giờ chết, và rồi chết chưa bao giờ thực sự sống.


oOo

LOVE - T̀NH THƯƠNG / T̀NH YÊU

“What is love? Love is the absence of judgment.” (Dalai Lama)

T́nh thương là ǵ? T́nh thương là vắng bóng sự phán xét.


oOo

“Give the ones you love wings to fly, roots to come back, and reasons to stay.” (Dalai Lama)

Cho những người bạn thương đôi cánh để bay, gốc rễ để quay về, và lư do để ở lại.


oOo

“The more you are motivated by love, the more fearless and free your action will be.” (Dalai Lama)

Càng được thúc đẩy bởi t́nh thương, hành động của bạn sẽ càng không sợ hăi và tự do.


oOo

“If you don’t love yourself, you cannot love others.” (Dalai Lama)

Nếu không thương yêu bản thân, bạn không thể thương yêu người khác.


oOo

“The planet does not need more successful people. The planet desperately needs more peacemakers, healers, restorers, story tellers, and lovers of all kind.” (Dalai Lama)

Hành tinh này không cần có thêm những người thành công. Hành tinh này rất cần có thêm những người ḥa giải, chữa bệnh, phục hồi, kể chuyện, và mọi loại người biết yêu thương.


oOo

“Real change in the world will only come from a change of heart.” (Dalai Lama)

Sự thay đổi thực sự trên thế giới sẽ chỉ đến từ sự thay đổi của con tim.


oOo

“Having a smart brain is not enough, we also need a warm heart.” (Dalai Lama)

Có một bộ óc thông minh không đủ, chúng ta cũng cần một trái tim ấm áp.


oOo

“When you practice gratefulness, there is a sense of respect towards others.” (Dalai Lama)

Khi thực hành ḷng biết ơn, hiện diện một cảm thức tôn trọng người khác.


oOo

“To be aware of a single shortcoming within oneself is more useful than to be aware of a thousand in someone else.” (Dalai Lama)

Thấy ra một thiếu sót lẽ loi của ḿnh lợi ích hơn là thấy ra một ngàn thiếu sót của người khác.


oOo

“The more you nurture a feeling of loving kindness, the happier and calmer you will be.” (Dalai Lama)

Càng nuôi dưỡng sự yêu thương, bạn sẽ càng càm thấy hạnh phúc và thanh thản.


oOo

KINDNESS - SỰ TỬ TẾ / L̉NG TỐT

“My religion is very simple. My religion is kindness.” (Dalai Lama)

Tôn giáo của tôi rất đơn giản. Tôn giáo của tôi là ḷng tốt.


oOo

“Be kind whenever possible. It is always possible.” (Dalai Lama)

Hăy tử tế bất cứ khi nào có thể. Việc nầy luôn luôn có thể.


oOo

“If you have to choose between being kind and being right, choose being kind and you will always be right.” (Dalai Lama)

Nếu phải chọn giữa sự tử tế và sự đúng, hăy chọn sự tử tế và bạn sẽ luôn đúng.


oOo

“One of the basic points is kindness. With kindness, with love and compassion, with his feeling that is the essence of brotherhood, sisterhood, one will have inner peace. This compassionate feeling is the basis of inner peace.” (Dalai Lama)

Một trong những điều cơ bản là ḷng tốt. Với ḷng tốt, với t́nh thương và tâm từ bi, với sự cảm nhận rằng đó là bản chất của t́nh anh em, chị em, con người sẽ có được sự b́nh an trong tâm. Cảm nhận về tánh từ bi này là nền tảng cho sự b́nh an trong tâm.


oOo

“There is no need for temples; no need for complicated philosophy. Our own brain, our own heart is our temple; the philosophy is kindness.” (Dalai Lama)

Không cần phải đi đến nơi thờ phụng; không cần triết lư phức tạp. Bộ óc của chúng ta, con tim của chúng ta là nơi thờ phụng của chúng ta; triết lư là sự tử tế.


oOo

“When we feel love and kindness toward others, it not only makes others feel loved and cared for, but it helps us also to develop inner happiness and peace.” (Dalai Lama)

Khi chúng ta khởi cảm giác yêu thương và lân mẫn đối với người khác, điểu đó không chỉ làm cho người kia cảm thấy được yêu thương và quan tâm, mà c̣n giúp chúng ta phát triển cảm giác hạnh phúc và b́nh an nội tâm.


oOo

“Foolish, selfish people are always thinking of themselves and the result is always negative. Wise persons think of others, helping them as much as they can, and the result is happiness. Love and compassion are beneficial both for you and others. Through your kindness to others, your mind and heart will open to peace.” (Dalai Lama)

Những người vô trí, ích kỷ luôn nghĩ về bản thân và kết quả là luôn tiêu cực. Những người khôn ngoan nghĩ về người khác, giúp đỡ họ nhiều theo khả năng ḿnh, kết quả là có được hạnh phúc. Ḷng thương và tâm từ bi có lợi cho cả bạn và người khác. Với ḷng tốt hướng đến người khác, tinh thần và trái tim của bạn sẽ mở ra đón nhận sự b́nh an.


oOo

“Whether or not we follow any particular spiritual tradition, the benefits of love and kindness are obvious to anyone.” (Dalai Lama)

Dù chúng ta có theo hay không một truyền thống tâm linh đặc biệt nào, ích lợi của t́nh thương và ḷng tốt là rơ ràng đối với bất cứ ai.


oOo

“The true essence of humankind is kindness. There are other qualities which come from education or knowledge, but it is essential, if one wishes to be a genuine human being and impart satisfying meaning to one’s existence, to have a good heart.” (Dalai Lama)

Bản chất thực sự của loài người là ḷng tốt. Có những phẩm tánh khác có được từ giáo dục hay kiến thức, nhưng nếu một người muốn là một con người chính thật và nói lên được ư nghĩa của sự hiện hữa của ḿnh một cách thỏa đáng, điều thiết yếu là có một trái tim tốt đẹp.


oOo

“Every morning when I wake up, I dedicate myself to helping others to find peace of mind. Then, when I meet people, I think of them as long term friends; I don’t regard others as strangers.” (Dalai Lama)

Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi nguyện hết ḷng cống hiến bản thân để giúp đỡ người khác t́m thấy được sự b́nh an. Sau đó, khi tôi gặp người, tôi nghĩ họ là những người bạn lâu dài; tôi không coi người ngoài như người lạ.


oOo

“Do not let the behavior of others destroy your inner peace.” (Dalai Lama)

Đừng để cách cư xử của người khác hủyhoại tâm b́nh an của bạn.


oOo

“If you wish to experience peace, provide peace for another.” (Dalai Lama)

Nếu bạn muốn có được sự b́nh an, hăy đem b́nh an đến cho người.


oOo

“Where ignorance is our master, there is no possibility of real peace.” (Dalai Lama)

Nơi mà sự vô minh làm chủ, không thể có b́nh an thật sự.


oOo

“We can never obtain peace in the outer world until we make peace with ourselves.” (Dalai Lama)

Chúng ta không thể có được ḥa b́nh ở bên ngoài cho đến khi chúng ta tạo ra ḥa b́nh với chính chúng ta.


oOo

“The true hero is one who conquers his own anger and hatred.” (Dalai Lama)

Người anh hùng thực sự là người chiến thắng ḷng sân giận và thù ghét của chính ḿnh.


oOo

PEACE - H̉A B̀NH / B̀NH AN...

“If every eight-year old in the world is taught meditation, we will eliminate violence from the world within one generation.” (Dalai Lama)

Nếu mọi đứa trẻ tám tuổi trên thế giới được dạy tham thiền, trong ṿng một thế hệ , chúng ta sẽ không c̣n bạo lực trên thế giới.


oOo

“The question of world peace, the question of family peace, the question of peace between wife and husband, or peace between parents and children, everything is dependent on that feeling of love and warm-heartedness.” (Dalai Lama)

Vấn nạn về ḥa b́nh thế giới, vấn nạn về sự ḥa thuận trong gia đ́nh, vấn nạn về sự sự ḥa thuận giữa vợ và chồng, hoặc sự ḥa thuận giữa cha mẹ và con cái, tất cả đều phụ thuộc vào t́nh thương và sự ấm áp của con tim.


oOo

“World peace must develop from inner peace. Peace is not just mere absence of violence. Peace is, I think, the manifestation of human compassion.” (Dalai Lama)

Ḥa b́nh thế giới phải phát triển từ ḥa b́nh nội tâm. Ḥa b́nh không chỉ đơn giản là không có bạo lực. Theo tôi nghĩ, ḥa b́nh là biểu hiện của tâm từ bi của con người.


oOo

“When we have inner peace, we can be at peace with those around us. When our community is in a state of peace, it can share that peace with neighboring communities.” (Dalai Lama)

Khi chúng ta có được tâm b́nh an, chúng ta có thể ḥa thuận với những người xung quanh. Khi cộng đồng của chúng ta có được trạng thái thanh b́nh, nó có thể chia sẻ sự thanh b́nh đó với các cộng đồng lân cận.


oOo

COMPASSION - T̀NH THƯƠNG / L̉NG BI MẪN / TỪ BI

“Compassion is the radicalism of our time.” (Dalai Lama)

Từ bi là nguyên lư cơ bản cho thời đại của chúng ta.


oOo

“Anger and hatred are signs of weakness, while compassion is a sure sign of strength.” (Dalai Lama)

Sân giân và thù ghét là dấu hiệu của sự yếu đuối, trong khi t́nh thương là một dấu hiệu bảo đảm của sức mạnh.


oOo

“A good friend who points out mistakes and imperfections, and rebukes evil is to be respected as if he reveals the secret of some hidden treasure.” (Dalai Lama)

Một người bạn tốt chỉ ra những lỗi lầm và những điều bất toàn, và quở trách điều ác đáng được tôn trọng như thể là người mở ra một kho tàng bí mật.


oOo

“In the practice of tolerance, one’s enemy is the best teacher.” (Dalai Lama)

Trong việc tu tập tâm độ lượng, kẻ thù là vị thầy tốt nhất.


oOo

“Suffering should make us angry. This type of anger moves us towards a wrathful compassion to take action to end suffering.” (Dalai Lama)

Đau khổ có thể sẽ làm cho chúng ta phần nộ. Loại phẩn nộ này đưa chúng ta hướng tới một sự từ bi phẫn nộ để hành động chấm dứt đau khổ.


oOo

“Love and compassion are necessities, not luxuries. Without them, humanity cannot survive.” (Dalai Lama)

T́nh thương và ḷng bi mần là những điều cần thiết, không phải xa xỉ. Không có chúng, loài người không thể sống c̣n.


oOo

“If you want others to be happy, practice compassion. If you want to be happy, practice compassion.” (Dalai Lama)

Nếu muốn người khác được hạnh phúc, hăy thực hành từ bi. Nếu muốn ḿnh được hạnh phúc, hăy thực hành từ bi.


oOo

“We can reject everything else: religion, ideology, all received wisdom. But we cannot escape the necessity of love and compassion. This, then, is my true religion, my simple faith. In this sense, there is no need for temple or church, for mosque or synagogue, no need for complicated philosophy, doctrine, or dogma. Our own heart, our own mind, is the temple. The doctrine is compassion. Love for others and respect for their rights and dignity, no matter who or what they are: ultimately these are all we need.” (Dalai Lama)

Chúng ta có thể chối bỏ mọi thứ khác như: tôn giáo, ư thức hệ, sự khôn ngoan mà mọi người công nhận. Nhưng chúng ta không thể thoát ra ngoài sự cần thiết của tâm từ bi. Điều nầy là tôn giáo thật sự của tôi, niềm tin đơn giản của tôi. Theo đó, không cần có chùa hay nhà thờ, nhà thờ Hồi giáo hay giáo đường Do Thái, không cần triết học, giáo lư hay giáo điều phức tạp. Trái tim của chúng ta, tâm trí của chúng ta, là điện thờ. Giáo lư là tâm từ bi. Yêu thương người khác và tôn trọng quyền và nhân phẩm của họ, bất kể họ là ai hay là ǵ: một cách rốt ráo, đây là tất cả những ǵ chúng ta cần.


oOo

“Hatred expressed as anger will lead to destructive action, compassion expressed as anger leads to positive change.” (Dalai Lama)

Ḷng căm ghét biểu lộ bằng sự tức giận sẽ đưa đến hành động phá hoại, ḷng từ bi biều lộ bằng sự phẩn nộ đưa đến sự thay đổi tích cực.


oOo

"Wisdom tells me I'm nothing. Love tells me I'm everything. Between the two my life flows." (Nisargadatta Maharaj, Đạo sư Ấn độ).

Trí tuệ nói với tôi rằng tôi không là ǵ cả. T́nh thương nói với tôi rằng tôi là tất cả. Đời sống của tôi chảy giữa hai cái đó.


oOo

Powered by: searchvn.net